Hizmet Sözleşmesi

Çevirisi yapılmak üzere kaynak metin, düzeltilmesi ve/veya gözden geçirilmesi için hedef metin gönderen ya da sözlü çevirmen veya başka bir hizmet talebinde bulunan hizmet alıcı AA Turkish Ltd ile şartlar ve koşulları aşağıda belirtilen yazılı sözleşmenin bağlayıcı hükümde olduğunu kabul etmiş sayılır.

I. Tanımlar

İş bu sözleşmede geçen AA Turkish Ltd bundan sonra “Türkçe Çeviri” ve “Hizmet Alıcı” bundan sonra “Müşteri” olarak adlandırılacaktır. Türkçe Çeviri tarafından üstlenilen ya da sunulan yazılı çeviri, sözlü çeviri, düzelti ve diğer dil hizmetleri “İş” olarak anılacaktır.

II. Yazılı Çeviri.

a) Türkçe Çeviri sadece kalitesi yüksek yazılı çeviri hizmeti sunar. Belgeleri ve bilgileri mümkün olduğunca doğru ve tam olarak çevirmeyi hedefler. Ancak çevrilen metnin okunması ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için farklı yazım biçimi kullanabilir. Müşteri, yapılmasını istediği işin kullanım amacını ve hedef okuyucu kitlesini açıkça belirterek Türkçe Çeviri’nin bu kapsamda olası sorumluluklarını saptamasını sağlar. Türkçe Çeviri, teslim ettiği herhangi bir çeviri hizmetinin işin başında müşteri tarafından açıkça belirtilen amaç dışında kullanılması nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yazılı çevirinin kullanım amacının belirtilmediği hallerde, Türkçe Çeviri, çeviri işi sürecinde mümkün olan tüm becerileri ve doğru karar verme yetisini ortaya koyar, ancak çevirinin müşteri tarafından kullanımı nedeniyle müşteriye karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Eğer müşteri çeviriyi başlangıçta belirtilen amaç dışında kullanacaksa söz konusu çevirinin yeni amaç için kullanıma uygun olup olmadığı konusunda Türkçe Çeviri’den görüş almalıdır.

b) Müşterinin talimatı ile iş başlatıldıktan sonra çeviride değişiklik, gözden geçirme istenmesi ya da kaynak metinde değişiklik olduğunun bildirilmesi veya çevirinin belirlenen teslimat tarihinden önce teslim edilmesinin istenilmesi hallerinde Türkçe Çeviri ek ücret ya da ivedileştirme ücreti talep edebilir. Müşterinin kendisinden kaynaklanan nedenlerle işin tamamlanmasında ortaya çıkan gecikme ve buna bağlı sonuçlardan müşterinin kendisi sorumludur. Her türlü resmi nitelikli çeviri kullanılmadan önce müşteri tarafından kontrol edilir ve son şeklini alır, eğer varsa yapılması istenen değişiklik ya da düzeltmeler Türkçe Çeviri’ye bildirilir.

c) İşe başlandıktan sonra müşteri tarafından iptal ya da durdurma talimatı verilmesi halinde müşteri fatura değerinin %50’sini ya da işin yapılan kısmının ücretini Türkçe Çeviri’ye ödemekle yükümlüdür. Tamamlanmış ya da teslim edilmiş işin ücreti geri ödenmez.

d) Türkçe Çeviri üstlendiği işleri kısmen ya da tamamen kendi seçeceği alt yüklenicilere yaptırma hakkını saklı tutar.

III. Basım, yayım ve diğer kullanımlar için izin ve yetki

Müşteri bu anlaşma kapsamında yapılan çevirilerin basım ve benzeri kullanımları için gerekli izin ve yetkileri almakla sorumlu olup, Türkçe Çeviri’nin bu kapsamda uğrayacağı her türlü zararı tazmin eder.

IV. Acil İşler

Türkçe Çeviri işin müşteri tarafından belirtilen teslim tarihinde teslim edilmesi için her türlü çabayı gösterir ancak müşterinin işin teslim tarihinden daha sonraki bir tarihte teslim edilmesi nedeniyle uğrayacağı zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.

Aksi beyan edilmediği takdirde kaynak metnin telif hakkı Müşteriye aittir. Müşteri, telif ve çeviri hakkı ihlali de dâhil ancak bu ihlallerle sınırlı olmamak kaydıyla Türkçe Çeviri’yi her türlü tazmin talebi ve hukuki işlemden doğacak zararlardan korumayı üstlenir. Çevirinin telif hakkı sahibi Türkçe Çeviri olup söz konusu çevirinin ücretinin tamamının ödenmesi ile Müşteriye geçer.

VI. Sözlü Çeviri

Eşzamanlı/simültane çeviri hizmeti talebi halinde, gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi için konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler Türkçe Çeviri’ye gönderilir. Söz konusu bilgi ve belgelerin görevden makul bir süre önce verilmemesi halinde çevirinin kalitesi ile ilgili hiç bir şikâyet dikkate alınmaz. Çevirmenin kaçınılamaz nedenlerle geç kalmasına karşın görevi yerine getirmesi istendiği hallerde Türkçe Çeviri tam hizmet ücreti alır. Çevirmenin müşteri işlemlerinden kaynaklanan eksikliklerinden Türkçe Çeviri sorumlu tutulamaz. Çevirmenin hastalık, yaralanma ya da öngörülemeyen başka nedenlerle görev yerinde hazır bulunamaması halinde Türkçe Çeviri derhal başka bir çevirmen ayarlamak için her türlü çabayı gösterir ve müşteriyi bilgilendirir, ancak yeni bir çevirmen ayarlanamamasından doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

İptal ya da erteleme ücreti: İşin başlamasına 7-3 işgünü kalması halinde işin iptal edildiği ya da ertelendiğine ilişkin bildirimde bulunulması halinde anlaşmaya varılan profesyonel hizmet ücretinin %50’si ve iş ile ilgili yapılan masrafların tamamı; 2 işgünü ya da daha az süre kalması halinde işin iptal edildiği ya da ertelendiğine ilişkin bildirimde bulunulması halinde anlaşmaya varılan profesyonel hizmet ücretinin %100’ü ve iş ile ilgili yapılan masrafların tamamıdır. Müşteri çevirmenin görev süresi içinde kendi emrinde çalıştığını ve çevirmenin görevi sırasında uğrayabileceği zarar ve kayıpları karşılayacak gerekli sigortayı sağlamayı kabul eder.

VII. Fiyat Teklifi

Sözlü fiyat teklifleri sadece ön bilgi içindir ve hukuki bağlayıcılığı yoktur. Yazılı fiyat tekliflerinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 30 gündür. Türkçe Çeviri kaynak metni aldıktan ya da talep edilen hizmetin ayrıntıları kendisine iletildikten sonra resmi fiyat teklifi verir ve verilen fiyat teklifinde belirtilen tutara ek fiyat uygulama hakkını saklı tutar. Müşterinin, iş başladıktan ya da tamamladıktan sonra yapılmasını istediği değişiklikler ek ücrete tabi olabilir.

VIII. Sorumluluk

Bu sözleşme kapsamında, Türkçe Çeviri’nin sorumluluğu söz konusu iş ya da işler için yapılan ödeme tutarından fazla olamaz.

IX. Olağanüstü Haller

Türkçe Çeviri talep edilen hizmeti müşteri tarafından belirlenen tarihte sunmak için her türlü çabayı gösterir, ancak (tedarikçi ya da alt yüklenici hatası ya da gecikmesi, işgücü kıtlığı, yangın, olağanüstü hava koşulları, grev ve Türkçe Çeviri’nin kontrolü dışındaki her türlü diğer benzeri nedenler de dahil ancak bu nedenlerle sınırlı olmamak kaydıyla) beklenmedik nedenlerle teslimatta ortaya çıkan gecikme hiçbir koşulda sözleşme ihlali sayılmaz ve müşterinin yapılan için ücretini ödemekle yükümlüdür.

X. Teslimat Politikası

Talep edilen yazılı çeviri, sözlü çevriyi ya da diğer hizmetlerin nasıl teslim edileceği veya sunulacağı konusunda işe başlamadan önce anlaşmaya varılır ve bu durum fiyat teklifinde ve proforma faturada belirtilir.

XI. Ödemeler

Türkçe Çeviri ile aksine bir anlaşmaya varılmadığı takdirde yapılan işlerin bedeli fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir. Bazı hallerde ya da Türkçe Çeviri’de müşteri hesabı olmayan müşterilerden, iş bedelini (kısmen ya da tamamen) işin tamamlanmasından önce ya da tamamlandığı anda ödemesi istenebilir.

XII. Gizlilik

Türkçe Çeviri müşteriden aldığı her türlü materyal ve bilgiyi gizlilik esasları içinde değerlendirir ve müşterinin talebi üzerine iade eder. Materyaller ya da bilgiler, e-postalar, çeviri ya da iş için sunulan kaynak metin, çeviri ve diğer ayrıntılı kayıtlar normal koşullarda 3 ay süre ile ya da ücret tahsil edilinceye kadar saklanır. Türkçe Çeviri kişisel bilgileri pazarlama şirketleri ya da benzeri kurumlara vermez ve 1998 Tarihli Veri Koruma Yasası hükümlerine göre hareket eder.

XIII. Geçerli Kanunlar ve Yargılama Yetkisi

Müşteri ve Türkçe Çeviri (AA Turkish Ltd) tarafından akdedilen tüm sözleşmeler Birleşik Krallık Yasalarına göre yorumlanır ve Birleşik Krallık Mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

Bu web sitesindeki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Türkçe Çeviri bilgilerin doğruluğu, güncelliği, geçerliliği, eksiksizliği ya da önceden haber vermeden değiştirilmeyeceği konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

Language selection